NAJČITAJEME ČLANKY

Novy reformy venedčiny.

Kako vy věsta, jest taki medžuslověnski projekt, ktory az imenam «Venedčina» (kako v češskem jih jezyk se imenująt češtinoj).

Како вы вѣста, jест таки меджусловѣнски проjект, кторы аз именам «Венедчина» (како в чешскем jих jезык се именуjѫт чештиноj).

Moj jezyk vže je imal mnogo reform v ortografiji čy v gramaticě, a dneś az iskam publikati informaciju za dneśny reformy:

Perše, u azbucima je novy změny — u latinicě je novy litery: ń [nj], ś [sj], ź [zj], ŕ [rj], ť [tj], ĺ [lj]; u cirillicě změna ъ na ѫ. Druge, u gramaticě je znična dvojina. I trete, je změneny ličny pronomeny: ja na az, eja na ja, i iny. Tež dneś drevni ѧ všekdy bąde změneti se na e.

 

Моj jезык вже jе имал много реформ в ортографиjи чы в граматицѣб а днесь аз искам публикати информациjу ха днесьны реформы:

Перше, у азбуцима jе новы змѣны — у латиницѣ jе новы литеры: ń [nj], ś [sj], ź [zj], ŕ [rj], ť [tj], ĺ [lj]; у цириллицѣ змѣна ъ на ѫ. Друге, у граматицѣ jе зничина двоjина. И трете, jе змѣнены личны прономены: на аз, еjа на , и ины. Теж днесь древни ѧ вшекды бѫде се змѣнети на е.

petek, 29. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV